Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Olsztyńska” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: NSZOZ „Olsztyńska”.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-30.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przychodnię.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Gawor, biuro@olsztynska33a.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566 566 001. Tą samą drogą można zgłaszać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nawierzchnia ciągów pieszych przed budynkiem jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Wyznaczone są stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Przychodnia jest wyposażona w toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
Lada w rejestracji jest dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Przychodnia jest wyposażona w pętle indukcyjne.
Przychodnia jest wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny zwiększający dostępność świadczeń POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami.