Polityka systemów zarządzania

NSZOZ „Olsztyńska” realizuje ambulatoryjne świadczenia medyczne, w tym świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, usług specjalistycznych, psychiatrii i leczenia uzależnień, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, profilaktyki   i rehabilitacji medycznej oraz protetyki narządu słuchu.

Naszą misją jest:  „Dbałość o wysoki poziom jakości świadczeń medycznych przy zachowaniu bezpiecznego przetwarzania danych”. Natomiast Celem strategicznym NSZOZ „Olsztyńska” na najbliższe lata jest wzmocnienia pozycji zakładu na lokalnym rynku medycznym poprzez świadczenie usług zgodnie z etyką zawodową, wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami jakie stawiają przed nami pacjenci korzystający  z naszych usług.

Aby skutecznie realizować określoną politykę systemów zarządzania wyznaczyliśmy sobie następujące cele operacyjne:
1. Dążenie  do  nieustannego  podnoszenia  jakości  oferowanych  przez  nas  usług  poprzez poznanie oczekiwań pacjenta i dążenie do  ich realizacji.
2. Dbałość o posiadany sprzęt medyczny oraz infrastrukturę techniczną zakładu.
3. Rozwój nowych technologii medycznych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu oraz zapewnienie dostępu do innych specjalności medycznych.
4. Podejmowanie  działań  mających  na  celu  zapobieganie  zagrożeniom  bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może doprowadzić do utraty poufności, integralności oraz dostępności.
5. Wdrożenie skutecznych rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających:
a) przetwarzanie informacji zgodne z przepisami prawa,
b) zabezpieczenie informacji przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym oraz przed ich zniszczeniem, utratą lub celowym uszkodzeniem.
6. Działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mającego zastosowanie w Jednostkach ochrony zdrowia, w tym wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i poszanowania zasad uczciwej konkurencji.
7. Wspieranie  rozwoju zawodowego pracowników NSZOZ „OLSZTYŃSKA”.
8. Doskonalenie  Zintegrowanego Systemu Zarządzania,  zgodnie z wymaganiami norm   PN-EN ISO  9001:2009,  PN-ISO/IEC 2700:2007.

ZAPRASZAMY DO POBRANIA NASZEGO CERTYFIKATU ISO 

Kierownictwo NSZOZ „OLSZTYŃSKA” deklaruje w imieniu pracowników oraz we własnym imieniu, że wszyscy zainteresowani będą przestrzegali wymagań wdrożonych norm międzynarodowych oraz wymaga prawnych i innych, niezbędnych do zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemów oraz ich doskonalenia. Ponadto wszystkie cele niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji będą realizowane pod rygorem odpowiedzialności prawnej kierownictwa oraz pracowników, adekwatnie do pełnionych ról  oraz przydzielonych zakresów  odpowiedzialności

Wydanie II z dnia 12.06.2014r