ISO i RODO

Polityka systemów zarządzania

NSZOZ „Olsztyńska” realizuje ambulatoryjne świadczenia medyczne, w tym świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, usług specjalistycznych, psychiatrii i leczenia uzależnień, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, profilaktyki   i rehabilitacji medycznej oraz protetyki narządu słuchu.

Naszą misją jest:  „Dbałość o wysoki poziom jakości świadczeń medycznych przy zachowaniu bezpiecznego przetwarzania danych”. Natomiast Celem strategicznym NSZOZ „Olsztyńska” na najbliższe lata jest wzmocnienia pozycji zakładu na lokalnym rynku medycznym poprzez świadczenie usług zgodnie z etyką zawodową, wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami jakie stawiają przed nami pacjenci korzystający  z naszych usług.

Aby skutecznie realizować określoną politykę systemów zarządzania wyznaczyliśmy sobie następujące cele operacyjne:

 1. Dążenie  do  nieustannego  podnoszenia  jakości  oferowanych  przez  nas  usług  poprzez poznanie oczekiwań pacjenta i dążenie do  ich realizacji.
 2. Dbałość o posiadany sprzęt medyczny oraz infrastrukturę techniczną zakładu.
 3. Rozwój nowych technologii medycznych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu oraz zapewnienie dostępu do innych specjalności medycznych.
 4. Podejmowanie  działań  mających  na  celu  zapobieganie  zagrożeniom  bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może doprowadzić do utraty poufności, integralności oraz dostępności.
 5. Wdrożenie skutecznych rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających:
 • przetwarzanie informacji zgodne z przepisami prawa,
 • zabezpieczenie informacji przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym oraz przed ich zniszczeniem, utratą lub celowym uszkodzeniem.
 1. Działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mającego zastosowanie w Jednostkach ochrony zdrowia, w tym wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i poszanowania zasad uczciwej konkurencji.
 2. Wspieranie  rozwoju zawodowego pracowników NSZOZ „OLSZTYŃSKA”.
 3. Doskonalenie  Zintegrowanego Systemu Zarządzania,  zgodnie z wymaganiami norm   PN-EN ISO  9001:2009,  PN-ISO/IEC 2700:2007.

ZAPRASZAMY DO POBRANIA NASZEGO CERTYFIKATU ISO 

Kierownictwo NSZOZ „OLSZTYŃSKA” deklaruje w imieniu pracowników oraz we własnym imieniu, że wszyscy zainteresowani będą przestrzegali wymagań wdrożonych norm międzynarodowych oraz wymaga prawnych i innych, niezbędnych do zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemów oraz ich doskonalenia. Ponadto wszystkie cele niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji będą realizowane pod rygorem odpowiedzialności prawnej kierownictwa oraz pracowników, adekwatnie do pełnionych ról  oraz przydzielonych zakresów  odpowiedzialności

Wydanie II z dnia 12.06.2014r


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji o nazwie RODO oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że Administratorem państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest NSZOZ OLSZTYŃSKA DĘBIŃSKA SZCZEPANOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZE, ul. Olsztyńska 33a w Radomiu, NIP: 7962620117, REGON: 672990580
W placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Z inspektorem  można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres placówki lub email: iodo@olsztynska33a.pl.

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez NSZOZ OLSZTYŃSKA DĘBIŃSKA SZCZEPANOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZE polegają na świadczeniu usług i dostarczania środków z zakresu opieki medycznej oraz ochrony i profilaktyki zdrowia, które przede wszystkim przyczyniają się do realizacji działań i obowiązków służby zdrowia.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu:
 • dostarczania pacjentom przychodni NSZOZ OLSZTYŃSKA DĘBIŃSKA SZCZEPANOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZE informacji w ramach oferowanych przez NSZOZ OLSZTYŃSKA DĘBIŃSKA SZCZEPANOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZE usług medycznych,
 • w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość)
 • w celu prowadzenia rozliczeń z ubezpieczycielami i organami prawnymi (NFZ, ZUS, itp.)
 • w celach statystycznych.
 1. Przychodnia NSZOZ OLSZTYŃSKA DĘBIŃSKA SZCZEPANOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZE nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że jest to niezbędne dla prowadzenia opieki medycznej i procedur leczniczych (szpitale, specjaliści konsultanci, laboratoria, ubezpieczyciele). W związku z powyższym zostały zawarte dodatkowe porozumienia w tym zakresie z właściwymi podmiotami. Przetwarzanie danych osobowych na w/w potrzeby mieści się w zakresie działalności NSZOZ OLSZTYŃSKA DĘBIŃSKA SZCZEPANOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZE
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Państwa oraz źródła publicznie tj. dostępne na stronach www oraz w rejestrach urzędowych. Przetwarzamy tylko i wyłącznie te dane które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować cele i działania wskazane powyżej w punktach 3,4,5.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt listownie na adres placówki lub adres e-mail iodo@olsztynska33a.pl.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.